1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση του μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» (εφεξής «το Μουσείο»), το οποίο εδρεύει στην οδό Δηλιγιάννη 59 14562, Κηφισιά, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 997433443,  υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6282888) και είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://neraida.org (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης»), σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου, τις ξεναγήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί, καθώς και εν γένει τις μη κερδοσκοπικές δράσεις του.

1.2 Από την επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, προκύπτει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ως εκ τούτου, η παραμονή του στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.


2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

2.1 Το Μουσείο επιτρέπει την ιδιωτική χρήση οποιουδήποτε στοιχείου είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες και συναινεί στην εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και εν γένει κοινωφελείς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος του Μουσείου, καθώς και τα ονόματα των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών κ.λπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειά τους, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν.

2.2 Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του, για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην περιγραφόμενη ανωτέρω στην παράγραφο 2.1.

2.3 Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του στο Διαδίκτυο.


3. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

3.1 Το Μουσείο δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

3.2 Το Μουσείο δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

3.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.


4. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης

4.1 Το Μουσείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και των Πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

4.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά μόνο για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κοινωφελούς περιεχομένου. Ως εκ τούτου, το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Ομοίως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον του Μουσείου τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

4.3 Το Μουσείο, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Μουσείο ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Μουσείο από τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

4.4 Το Μουσείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Μουσείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, το Μουσείο δεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.


5. Γενικές Υποχρεώσεις του Χρήστη

5.1 Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Μουσείου, που αναρτώνται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου.

5.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιβιοτικών προγραμμάτων, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

5.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία υποστεί το Μουσείο, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

5.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Περιεχομένου.


6. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

6.1 Το Μουσείο, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών του, έχει αναρτήσει στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχεται από το Μουσείο. Συνεπώς, δεν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη του Μουσείου για το περιεχόμενων των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Ομοίως δεν παρέχει εγγύηση στον Χρήστη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

6.2 Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Μουσείου.


7. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

7.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Μουσείου ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

7.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2 ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στον Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Μουσείου ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Μουσείο, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Μουσείου ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

7.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Μουσείου καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.


8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

8.1 Το Μουσείο συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, το Μουσείο δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ2016/679, τον Ν. 4624/2019, καθώς και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.2 Το Μουσείο ενημερώνει τον Χρήστη ότι, ενεργώντας δια των στελεχών του ή τρίτων εξωτερικών συνεργατών του, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν στον Διαδικτυακό του Τόπο, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο) ii. Όσον αφορά στα δεδομένα που καταχωρεί ο Xρήστης στη φόρμα επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας iii. Όσον αφορά στα δεδομένα για την εγγραφή στο newsletter: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο ειδικό σημείο του Διαδικτυακού Τόπου (ηλεκτρονική διεύθυνση) iv. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές φόρμες για τις αιτήσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις και ομαδικές ξεναγήσεις: Τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο, η ηλικία και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που υποβάλλονται από τον ίδιο στο πεδίο ''Πρόσθετες Πληροφορίες''). 

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στον Διαδικτυακό Τόπο και την επίσκεψή του στο ιστορικό πλοίο Νεράιδα, ii. η ενημέρωση του Χρήστη για τα νέα, τις θεματικές ξεναγήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις μη κερδοσκοπικές δράσεις του Μουσείου, iii. η συμμετοχή του Χρήστη σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ή ομαδικές ξεναγήσεις του Μουσείου, iv. η βελτίωση της λειτουργίας και η αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων του Μουσείου, v. η προάσπιση των συμφερόντων του Μουσείου και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Μουσείου.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Ο Χρήστης, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού), τον Ν. 4624/2019 (άρθρα 34, 35, 54, 55, 56), ειδικότερα δε το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το Μουσείο, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

ε) Newsletter: Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Μουσείου θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το δεδομένο αυτό θα διατηρεί και επεξεργάζεται το Μουσείο έως ότου ο Χρήστης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο είτε επιλέγοντας τη δυνατότητα απεγγραφής (Unsubscribe) που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@neraida.org.

στ) Το Μουσείο δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του Διαδικτυακού Τόπου.

ζ) Ανάκληση Συγκατάθεσης: Κάθε Χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στο Μουσείο.

η) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: To Moυσείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την εφαρμογή και συμμόρφωση στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων ή σε περίπτωση ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει σχετικό γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, Δηλιγιάννη 59 Κηφισιά 14562, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210-6282253.

θ) Eποπτεύουσα Αρχή: Εποπτεύουσα ελληνική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Oι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ως άνω Αρχή για θέματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους. Επίσης, τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλέφωνο: 2106475600, email: [email protected], www.dpa.gr.


9. Χρήση Cookies

Το Μουσείο χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

O Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘Session Cookies’) και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο   (‘Persistent Cookies’).

Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τα εξής:

1. Essentials Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να μπλοκάρει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.

2. Performance and Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.


10. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

10.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

10.2 Το Μουσείο επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με το Μουσείο στο τηλέφωνο 210 6282888 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.